دانشگاه علوم پزشکی همدان

رسالت:

گروه پاتولوژی دهان شاخهای از دندانپزشکی است که به منظور آموزش، پژوهش و درمان در زمینه تشخیص ضایعات ناحیه دهان و فک و صورت فعالیت می کند. در این راستا اعضاء هیأت علمی این گروه همواره در جهت ارتقاء سطح آموزش و پژوهش خود و دانشجویان در حد استاندارد مطلوب تلاش کرده و متخصصینی تربیت می کنند که بتوانند در ارتقاء سطح سلامت جامعه نقش اساسی ایفا کنند. پژوهش جزء جدایی ناپذیر این رشته می باشد، بدین منظور گروه با انجام پژوهشهای بنیادی،کاربردی و بین رشته ای در جهت توسعه دانش دندانپزشکی و نایل شدن دانشگاه به رسالتهای خود نهایت تلاش خود را میکند.

چشم انداز:

ما میخواهیم تا ۳ سال آینده با ارتقاء سطح علمی و پژوهشی و درمانی گروه در حد استاندارد جهانی در زمینه آموزش، پژوهش، تولید و انتقال دانش در سطح کشور شاخص شویم و از ما به عنوان گروهی یاد شود که بهترین خدمات آموزشی- پژوهشی و تشخیصی را با کمک اعضاء هیأت علمی توانمند به فرزندان این مرز و بوم ارائه میکند.

ارزشها:

·         پایبندی به ارزشهای اسلامی و حفظ کرامت انسانی

·         انظباط اداری و برنامه محوری در امور آموزشی

·         صداقت به عنوان زیربنای ارتباطات سازمانی

·         اعتقاد به ارتقاء مداوم و مستمر کیفیت فرآیندهای آموزشی

·         ارتقا مستمر کیفیت تشخیص ضایعات و کسب رضایت بیماران

فعالیتهای گروه:

·         حیطه اصلی فعالیت بخش پاتولوژی دهان و فک و صورت، تشخیص ریزبینی ضایعات ناحیه دهان و فک و و صورت می باشد و در حول این محور دارای فعالیتهای آموزشی نظری و عملی جهت دانشجویان دندانپزشکی و دستیاران تخصصی و همچنین فعالیتهای پژوهشی می باشد.

·         در اکثر موارد بیماران بطور مستقیم با بخش پاتولوژی ارتباط ندارند بلکه نمونه های بیوپسی مربوط به بیماران که توسط بخشهای مختلف دندانپزشکی (داخل یا خارج از دانشکده) به این مرکز ارجاع داده می شوند مورد آزمایش و تشخیص ریزبینی قرار میگیرند.

·         برگزاری سمینارهای دانشجویی

·         پرسش و پاسخ روزانه کلیه دانشجویان توسط اساتید بخش

·         برگزاری کلاسهای نظری هفته ای بر اساس تعداد واحدها

·         تهیه طرح درس برای تمامی واحدهای نظری

·         تهیه پوسترهای دیواری درون بخشی

·         تشکیل جلسات ماهانه گروه

·         شرکت در سمینارهای داخلی و خارجی

·         تلاش در جهت برقراری ارتباط با سایر بخشهای پاتولوژی عمومی و دهان (داخل و خارج کشور)

·         سخنرانی در کلیه بازآموزی های انجام شده توسط انجمن دندانپزشکی و سایر مراکز آکادمیک

·         شرکت گسترده اعضاء در کارگاههای آموزشی

·         فعالیت اعضا گروه در سمتهای اجرائی دانشکده، فعالیت در مرکز توسعه آموزش دانشکده و فعالیت در شوراهای پژوهشی مرکز تحقیقات دندانپزشکی و شورای پژوهشی دانشکده

·         تأمین امکانات کمک آموزشی

·         توسعه فیزیکی متناسب با اهداف و رشد گروه

·         ایجاد تسهیلات لازم برای دسترسی به منابع آموزشی

·         امکان دسترسی به منابع کتابخانهای ویژه آسیبشناسی دهان

جلسات گروه:

جلسه گروه آسیب شناسی دهان هر هفته روزهای چهارشنبه با حضور اعضای محترم گروه تشکیل می شود و یک نسخه ازصورتجلسه آن به معاونت محترم آموزشی دانشکده ارسال میگردد.

فضای فیزیکی گروه:

فضای فیزیکی بخش حدوداً ۲۰۰ متر مربع میباشد که شامل یک اتاق اساتید و نیز محوطه بخش پاتولوژی که مجموعاً ازیک راهرو و ۳ اتاق جداگانه تشکیل شده است که یکی از آنها آزمایشگاه بوده، ۱ اتاق مجزا برای دستیاران و یک اتاق به عنوان کلاس درس استفاده میگردد.

وسایل و تجهیزات گروه:

·         تعداد ۹ دستگاه میکروسکوپ المپوس

·         یک دستگاه تیشوپروسسور

·         یک دستگاه میکروتوم

·         تعداد ۱ دستگاه میکروسکوپ المپوس مجهز به دوربین و نرم افزار

·         تعداد ۱ دستگاه میکروسکوپ لابومد مجهز به دوربین

·         تعداد ۲۴ دستگاه میکروسکوپ zeiss

·         یک دستگاه histobath

·         ۵ دستگاه کامپیوتر

·         یک دستگاه پرینتر

·         ۲ دستگاه وبدئو پرژکتور

·         ۱ دستگاه نگاتوسکوپ

·         یک دستگاه فور