سه شنبه 04 اردیبهشت 1403
دانشگاه علوم پزشکی همدان

معرفی:

شورای پژوهشی عالیترین مرجعی است که کلیه خط مشی ها و امور زیر بنائی پژوهشی در آن شورا تدوین و تبین می گردد. شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی همدان نیز به هدایت، تصویب و راهنمایی محققین دانشکده اهتمام دارد. تصویب طرحهای تحقیقاتی اعضاء هیأت علمی و پایان نامه های دانشجویی و تخصصی یکی از وظایف اصلی شورای پژوهشی است که تقریباً همه هفته تشکیل جلسه می دهد. تعداد اعضاء این شورا در حال حاضر ۹ نفر است. به علاوه از وظایف عمده شورا توانمندسازی محققین است. در این راستا شورا اقدام به برگزاری کارگاههای آماری نیز نموده است. از ابتدای سال ۹۱ تاکنون ۳۰ جلسه در این شورا برگزار گردیده است.

شورای پژوهشی دانشکده با حضور نصف + ۱ اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرای اعضاء تصویب می گردد. در مواردی که لازم باشد، با صلاحدید معاونت پژوهشی دانشکده، جلسات فوق العاده شورای پژوهشی تشکیل می شود.

شرح وظایف:

· کارشناسی پروپوزالهای طرحهای پژوهشی آزاد از لحاظ اصول نگارش، روش شناسی تحقیق، روشهای آماری، نمونه گیری و بودجه.

· کارشناسی پروپوزالهای پایان نامه های مقطع عمومی و تخصصی از لحاظ اصول نگارش، روش شناسی تحقیق، روشهای آماری، نمونه گیری و بودجه.

· کارشناسی گزارش نهایی طرحهای پژوهشی آزاد اعضاء هیأت علمی و دانشجویان.

· کارشناسی گزارش نهایی پایان نامه های مقطع دکترای عمومی و تخصصی.

· همکاری در برنامه ریزی پژوهشی دانشکده دندانپزشکی.

· Search عناوین طرحها و تأیید تکراری نبودن طرحها و تنظیم ظرفیت پذیرش پایان نامه اساتید راهنما.

· شرکت در جلسات شورای پژوهشی دانشکده.

· پیگیری مصوبات شورای پژوهشی دانشکده.

· هماهنگی و برگزاری جلسات دفاع از پایاننامه دانشجویان مقطع دکتری عمومی.

· شرکت در جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان دکتری عمومی به عنوان نماینده معاونت پژوهشی.

· برگزاری جلسات تخصصی مشاوره آماری در حوزه معاونت پژوهشی دانشکده.

· تدوین دستورالعمل، راهنما و آیین نامه مرتبط با پژوهش در دانشکده.

· هماهنگی برگزاری کارگاهها و کلاسهای آموزشی مرتبط با پژوهش در دانشکده دندانپزشکی.

· تهیه پرونده پژوهشی و بایگانی مدارک پژوهشی اعضاء هیأت علمی (نظیر پایان نامه و طرح تحقیقاتی).

· دریافت کد تحقیقاتی برای پایان نامه های عمومی و تخصصی.

· برگزاری جشنواره های هفته پژوهش.

· به روزرسانی اطلاعات پژوهشی جهت ورود به home page دانشکده.

· تهیه اطلاعات و آمار پژوهشی خواسته شده توسط ارگانهای مختلف.

· پیگیری مکاتبات اداری و اطلاع رسانی و مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه.

· معرفی دانشجویان جهت انجام کارهای تحقیقاتی به مراکز مختلف و هماهنگی.

· بررسی گزارش پیشرفت کار در حین انجام طرحهای تحقیقاتی.