دانشگاه علوم پزشکی همدان

نام و نامخانوادگی: محدثه شکری پور

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی دندانپزشکی

سمت:مدیر امور فرهنگی و دانشجویی دانشکده دندانپزشکی همدان

 

 

نام و نامخانوادگی:

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت

سمت:کارشناس امور فرهنگی و دانشجویی دانشکده دندانپزشکی همدان