سه شنبه 04 اردیبهشت 1403
دانشگاه علوم پزشکی همدان

رسالت:

معاونت آموزشی دانشکده دندانپزشکی همدان مسئول ارائه خدمات آموزشی به فراگیران در سطوح مختلف و تربیت نیروی انسانی توانمند و متخصص در عرصه سلامت بهداشت دهان و دندان جامعه میباشد. این معاونت در راستای دستیابی به اهداف خود، بر آن است تا اقدامات ذیل را به مرحله اجرا درآورد:

· بهبود و توسعه کمی و کیفی خدمات آموزشی در حد استانداردهای بین المللی در سطوح مختلف

· بهبود مداوم فرآیندهای آموزشی در جهت افزایش بهره وری

· جلب مشارکت اعضاء هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان در جهت تحقق اهداف پیش بینی شده

· تلاش در جهت دستیابی به فناوری نوین آموزش دندانپزشکی

· توسعه ارتباطات بین دانشکدهای در راستای تبادل علمی

· رعایت قوانین و مقررات موجود آموزشی و اجرای مصوبات و هماهنگی با سیاستهای کلان دانشگاه و وزارت متبوع

· ارتباط مستمر آموزشی با دانش آموختگان

چشم انداز:

مسئولین دانشکده، اعضاء هیأت علمی، کلیه کارکنان و فراگیران تلاش می کنند تا در طی 5 سال آینده دانشکده دندانپزشکی همدان را به قطب برتر آموزش دندانپزشکی کشور تبدیل نمایند. این مهم از طریق افزایش مستمر کارایی و اثربخشی نظام آموزشی، گسترش پژوهشهای کاربردی در زمینه آموزش و بکارگیری نتایج آن، دستیابی به استانداردهای آموزشی با کسب رتبه های برتر در رتبه بندی دانشگاهها و بسترسازی مناسب برای مشارکت اعضاء هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان میسر است.

ارزشها:

· پایبندی به ارزشهای اسلامی و حفظ کرامت انسانی

· قانون مداری، شایسته سالاری و رعایت عدالت در محیط کار

· انظباط اداری و برنامه محوری در امور آموزشی

· صداقت به عنوان زیربنای ارتباطات سازمانی

· اعتقاد به ارتقاء مداوم و مستمر کیفیت فرآیندهای آموزشی

· بها دادن به رضایت آموزش دهندگان و آموزش گیرندگان

· بها دادن به استعدادهای درخشان و هدایت و پرورش آنان

· ارج نهادن به کرامت بیماران و حفظ اسرار آنها

· صرفه جویی و استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات

· ایجاد محیط تقویت کننده فرهنگ مشارکت و کار تیمی

وظایف:

· اداره کلیه امور آموزشی دانشکده

· مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی با کمک مسئولان ذیربط

· نظارت برحسن اجرای مقررات و آئیننامههای آموزشی

· تدوین و پیشنهاد اصول اجرایی امور آموزشی

· نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای وابسته و ارائه گزارش لازم به هیأت رئیسه

· تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی دانشکده

· برنامهریزی امور آموزشی با همکاری واحدهای ذیربط

· نظارت بر حسن اجرای برنامهه ها و فعالیتهای آموزشی هر گروه و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیأت رئیسه

· ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضاء هیأت علمی و مدیران آموزشی گروههای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشکده

· انجام بررسیهای ادواری در زمینه تغییر یا توسعه برنامههای درسی و تطبیق برنامه ها با نیازهای روز

· نظارت بر حسن اجرای آزمونهای دانشکده و تهیه و پیشنهاد آئین نامه های لازم جهت امتحانات

· برقراری ارتباط و حسن همکاری با سایر نهادهای آموزشی و واحدهای موجود در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه و وزارت متبوع