دانشگاه علوم پزشکی همدان

رسالت:

·         تربیت دانشجو و دستیار در زمینه دندانپزشکی کودکان در مقطع دکتری عمومی و تخصصی.

·         به روز نمودن دانش دندانپزشکی کودکان.

·         تولید دانش در زمینه دندانپزشکی کودکان.

·         ارائه خدمات مشاورهای برای سازمانها و نهادهای مرتبط با علوم دندانپزشکی در جهت ارتقاء برنامه های سلامت و بهداشت کشور.

·         افزایش سطح آگاهی اذهان عمومی از طریق شرکت در برنامههای رسانه های عمومی در زمینه دندانپزشکی کودکان.

·         بخش دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی کودکان دانشگاه علوم پزشکی همدان واحدی است آموزشی پژوهشی  درمانی که اصلیترین رسالت آن تربیت دندانپزشکانی کارآزموده، با تجربه درزمینه دندانپزشکی (کودکان) با اولویت دندانپزشکی پیشگیری که در جهت ارتقاء بهداشت دهان و دندان جامعه گام بردارند.

چشم انداز:

ما میخواهیم تا ۵ سال آینده با ارتقاء سطح علمی و پژوهشی ودرمانی گروه در حد استاندارد جهانی در زمینه آموزش و پژوهش، تولید و انتقال دانش در سطح کشور شاخص شویم و از ما به عنوان گروهی یاد شود که بهترین خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی را با کمک اعضاء هیأت علمی توانمند به فرزندان این مرز و بوم ارائه می کند.

اهداف:

  • تأمین نیروی انسانی کارآمد مورد نیاز کشور در زمینه دندانپزشکی کودکان.
  • ارتقاء کیفی سطح دانش فراگیران در زمینه دندانپزشکی بالینی کودکان.
  • مشارکت در بهبود نظام آموزشی بهداشتی و درمانی کشور.
  • تولید دانش مورد نیاز کشور در زمینه دندانپزشکی کودکان.

ارزشها:

·         صداقت و وجدان کاری

·         رعایت نیاز واقعی جامعه هدف

·         رعایت و دفاع از حقوق مردم

·         پایبندی به قوانین و مقررات وزارتی

فعالیتهای گروه:

در این بخش بیماران در بدو ورود به بخش کودکان مورد معاینه دقیق قرار میگیرند وبرای هریک از آنها پرونده (روتین یا تروما) تهیه می شود. پس از اتمام معاینات لازم که توسط دانشجویان دوره های دکتری عمومی و با نظارت استاد مربوطه به بخش تخصصی ارجاع داده می شود و یا متناسب با نوع نیاز درمانی به یک یا چند بخش جهت درمان معرفی می شود.

معاینه بیش از ۱۵ بیمار در روز که دو نوع پرونده توسط دانشجویان (عمومی یا تخصصی) برای بیماران تکمیل می شود.

·      اضطراری(اورژانس)

·      پرونده کامل

·      پرسش و پاسخ روزانه کلیه دانشجویان توسط اساتید بخش

·      آموزش بالینی تشخیص و درمان مشکلات دندانپزشکی کودکان برای کلیه دانشجویان عمومی و خصوصاً دانشجویان تخصصی

·      برگزاری کلاسهای نظری هفتهای بر اساس تعداد واحدها

·      تهیه طرح درس برای تمامی واحد های نظری در هر نیمسال منطبق با منابع جدید

·      تهیه راهنمای آموزشی برای دانشجویان ورودی بخش

·      تشکیل جلسات ماهانه گروه

·      شرکت در سمینار های داخلی و خارجی

·      سخنرانی در کلیه بازآموزی های انجام شده توسط انجمن دندانپزشکی و سایر مراکز آکادمیک

·      شرکت گسترده اعضاءدر کارگاه های آموزشی

·      فعالیت اعضا گروه در سمت های: صندوق رفاه دانشگاه- نمایندگی در هیات مدیره سازمان نظام پزشکی- کمیته طرح درس دانشکده- کمیته لاگ بوک دانشکده

جلسات گروه:

جلسه گروه دندانپزشکی کودکان هر هفته در روزهای دوشنبه رأس ساعت ۱۲ با حضور کلیه اعضای گروه تشکیل می شود و یک نسخه از صورتجلسه آن به معاونت آموزشی دانشکده ارسال می گردد.

فضای فیزیکی گروه:

فضای فیزیکی بخش حدود ۲۰۰ متر مربع میباشد که شامل یک اتاق سمینار، اتاق استریل، بخش شامل دو سالن مجزا می باشد: یک سالن با ۵ یونیت جهت دانشجویان تخصصی و سالن دیگر ۷ یونیت برای آموزش دانشجویان عمومی میباشد. همچنین دارای اتاقی مجزا برای رادیولوژی میباشد.

وسایل و تجهیزات گروه:

·         نه دستگاه یونیت(۷ یونیت عمومی، ۵ تخصصی، ۱ اتاق رادیولوژی)

·         ۱ دستگاه اتوکلاو یخچالی

·         ۲ دستگاه اتوکلاو کوچک

·         یک کپسول اکسیژن مجهز به ماسک و اکسیمتر

·         ۶ دستگاه کامپیوتر

·         ۲ دستگاه پرینتر

·         ۱ دستگاه پروژکتور معمولی

·         ۱ دستگاه نگاتوسکوپ

·         ۱ دستگاه دوربین داخل دهانی

·         ۱ دستگاه جرمگیری

·         آنگل ۹ عمومی ۶ تخصصی

·         توربین ۹ عمومی ۹ تخصصی

·         ست ترمیم ۱۴ عمومی ۶ تخصصی

·         ۱ دستگاه رادیوگرافی

·         ۱ میکروموتور

·         ۳ یونیت فانتوم

·         ۱ پالپ تستر

·         ۱ اسپات ولدر

·         ۹ انواع پلایر

·         ۲ کیت SSC

·         ۱ کیت بند شیری

·         ۱ کیت بند دایمی

·         ۱ کولیس

·         ۱ آمالگاماتور

·         ۵ لایت کیور

·         ۶۰ انواع فورسپس کشیدن دندان

·         ۳۰ انواع الواتور