سه شنبه 04 اردیبهشت 1403
دانشگاه علوم پزشکی همدان
 فرآیندهای آموزش عمومی دانشکده دندانپزشکی

نام فرآیند: انتخاب واحد دانشجویان عمومی دندانپزشکی 

نام واحد: اداره آموزش عمومی

تأمین کنندگاناستاد، اداره آموزش عمومی

مشتریان: دانشجویان عمومی دندانپزشکی

هدف: انتخاب واحد دانشجو در هر نیمسال تحصیلی

مسئول واحد: مدیر اداره آموزش

 

نام فرآیند: ثبت نمرات دانشجویان عمومی دندانپزشکی

نام واحد: اداره آموزش عمومی

تأمین کنندگاناستاد، مدیر گروه، اداره آموزش عمومی

مشتریان: دانشجویان عمومی دندانپزشکی

هدف: ثبت نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی

مسئول واحد: مدیر اداره آموزش

 

نام فرآیند: اعتراض به نمرات دانشجویان عمومی دندانپزشکی

نام واحد: اداره آموزش عمومی

تأمین کنندگان: استاد، اداره آموزش عمومی

مشتریان: دانشجویان عمومی دندانپزشکی

هدف: بررسی و پاسخگویی به اعتراض دانشجو به نمرات در هر نیمسال تحصیلی

مسئول واحد: مدیر اداره آموزش

 

نام فرآیند: میهمانی و انتقالی دانشجویان عمومی دندانپزشکی

نام واحد: اداره آموزش عمومی

تأمین کنندگان: اداره آموزش عمومی

مشتریان: دانشجویان عمومی دندانپزشکی

هدف: انجام میهمانی و انتقالی در هر نیمسال تحصیلی

مسئول واحد: مدیر اداره آموزش

 

نام فرآیند: درخواست مرخصی دانشجویان عمومی دندانپزشکی

نام واحد: اداره آموزش عمومی

تأمین کنندگان: اداره آموزش عمومی

مشتریان: دانشجویان عمومی دندانپزشکی

هدف: گرفتن مرخصی در هر نیمسال تحصیلی

مسئول واحد: مدیر اداره آموزش

 

نام فرآیند: فارغ التحصیلی دانشجویان عمومی دندانپزشکی

نام واحد: اداره آموزش عمومی

تأمین کنندگان: اداره آموزش عمومی

مشتریان: دانشجویان عمومی دندانپزشکی

هدف: انجام روال فارغ التحصیلی دانشجویان

مسئول واحد: واحد فارغ التحصیلی اداره آموزش