سه شنبه 04 اردیبهشت 1403
دانشگاه علوم پزشکی همدان

رسالت:

معاونت اداری و مالی دانشکده دندانپزشکی همدان مسئول ارائه خدمات پشتیبانی در جهت بسترسازی مناسب جهت ارتقاء سطح آموزش و دانشجویان دندانپزشکی و رزیدنتهای تخصصی و همچنین ارائه خدمات دندانپزشکی می باشد. این معاونت در راستای دستیابی به اهداف کلان که همان مدیریت منابع و پشتیبانی فعالیتها و منطقی نمودن هزینه ها به منظور گسترش کمی و کیفی خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی می باشد بر آن است تا اقدامات و وظایف شرح داده شده در ذیل را به مرحله اجرا در آورد.

چشم انداز:

این معاونت و مجموعه پرسنل تحت امر آن می کوشند که در ۴ سال آینده از لحاظ پویایی و ارتقاء سطح آموزشی و علمی این دانشکده جز برترین دانشکده های دندانپزشکی کشور باشند. این معاونت بر آن است ضمن استفاده صحیح از منابع مالی در جهت بسترسازی مناسب به منظور آموزش بهتر دوره های عمومی، رزیدنتی و فلوشیپ حرکت نماید.

وظایف:

  • بهسازی و توسعه کمی و کیفی منابع انسانی به عنوان با ارزشترین سرمایه های مرکز
  • بهبود مداوم عملکردها فرآیندها و فعالیتها، در جهت افزایش رضایتمندی مشتریان (داخلی و خارجی)
  • رعایت کامل قوانین و مقررات موجود و اجرای مناسب مصوبات و سیاستهای دانشکده
  • افزایش بهره وری از طریق بکارگیری بهینه منابع مالی و انسانی موجود