سه شنبه 04 اردیبهشت 1403
دانشگاه علوم پزشکی همدان

رسالت:

تربیت دندان‌پزشکانی شایسته در مقاطع عمومی، تخصصی و فلوشیپ که دارای مبانی قوی علمی، مهارتهای مناسب درمانی، توانایی آموزش بهداشت و پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان و کارایی لازم برای انجام پژوهشهای حین و پس از تحصیل بوده و قادر به ارائه خدمات کیفی مناسب درمانی و پیشگیری در نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی باشند.

چشمانداز:

مسئولین دانشکده، اعضاء هیئتعلمی، کلیه کارکنان و فراگیران تلاش میکنند تا در طی ۵ سال آینده دانشکده دندانپزشکی همدان را به یکی از قطبهای برتر دندانپزشکی کشور تبدیل نمایند. این مهم ازطریق افزایش مستمر کارایی و اثر بخشی نظام آموزشی،گسترش پژوهشهای کاربردی و بکارگیری نتایج آن، دستیابی به استانداردهای آموزشی با کسب رتبه های برتر در رتبه بندی دانشگاهها و بسترسازی مناسب برای مشارکت اعضاء هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان میسر است.

 
   ارزشها:
  • پایبندی به ارزشهای اسلامی و حفظ کرامت انسانی
  • قانونمداری، شایستهسالاری و رعایت عدالت در محیط کار
  • انضباط اداری و برنامه محوری در امور آموزشی
  • صداقت به عنوان زیربنای ارتباطات سازمانی
  • اعتقاد به ارتقاء مداوم و مستمر کیفیت فرآیندهای آموزشی
  • بها دادن به رضایت آموزش دهندگان و آموزش گیرندگان