سه شنبه 04 اردیبهشت 1403
دانشگاه علوم پزشکی همدان

رسالت:

مأموریت گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی آموزش و ایجاد نگرش مبتنی بر شواهد و مبتنی بر جامعه در دانشجویان دندانپزشکی جهت تأمین و حفظ ارتقاء سلامت دهان و دندان در جامعه روستایی و شهری محل ارایه خدمت است. بدین منظور اعضاء هیأت علمی این گروه همواره درجهت ارتقاء سطح آموزش و پژوهش خود و دانشجویان در حد استاندارد مطلوب تلاش کرده و دندانپزشکانی تربیت میکنند که بتوانند در بررسی و پیشرفت سطح سلامت دهان و دندان جامعه نقش اساسی ایفا کنند. گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی با انجام پژوهشهای بنیادی، کاربردی و بین رشته ای در جهت افزایش سلامت دهان و دندان جامعه و نایل شدن دانشکده به رسالتهای خود نهایت تلاش را می کند.

چشم انداز:

ما میخواهیم تا ۵ سال آینده با ارتقاء سطح علمی، پژوهشی گروه در حد استاندارد در زمینه آموزش، پژوهش، تولید و انتقال دانش در سطح بین الملل و کشوری بهترین خدمات آموزشی- پژوهشی را در زمینه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ارایه نماییم.

فعالیتهای گروه:

·         آشنا نمودن دانشجویان در بدو ورود با اهداف و برنامه های گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی.

·         آشنا نمودن دانشجویان با معاونت بهداشتی و واحدهای مربوطه از طریق حضو در عرصه.

·         آشنا نمودن دانشجویان با مرکز بهداشتی درمانی شهری و وظایف آنان از طریق حضو در عرصه.

·         آشنا نمودن دانشجویان با مرکز بهداشتی درمانی روستایی و وظایف آنان از طریق حضو در عرصه.

·         آشنا نمودن دانشجویان با خانه بهداشت و وظایف بهورز از طریق حضو در عرصه.

·         اجرای جلسات کالیبراسیون و هماهنگ سازی بررسی بهداشت دهان و دندان مدارس.

·         اجرای جلسات نحوه نیازسنجی گروه های هدف.

·         آموزش نحوه وارد کردن داده های اطلاعاتی حاصل از معاینات در نرم افزار SPSS.

·         حضور در فیلدهای آموزشی و بررسی وضعیت بهداشت دهان و دندان گروههای هدف و نیازسنجی آنان.

·         نظارت بر نحوه وارد کردن داده های حاصل از معاینات در SPSS توسط دانشجویان.

·         آموزش آنالیز و تفسیر نتایج بدست آمده از فیلدهای آموزشی.

·         تعیین اولویتها و پیشنهاد برنامه های بهداشتی جهت گروههای هدف بررسی شده.

·         برگزاری کلاسهای نظری هفته اس بر اساس تعداد واحدها.

·         تهیه طرح درس برای تمامی واحدهای نظری.

·         تهیه راهنمای آموزشی برای دانشجویان ورودی بخش.

·         تهیه وسایل کمک آموزشی از طریق مشارکت دانشجویان.

·         تشکیل جلسات هفتگی گروه.

·         شرکت در سمینارهای داخلی و خارجی.

·         تلاش در جهت برقراری ارتباط با سایربخشهای دانشکده دندانپزشکی همدان.

·         تلاش در جهت برقراری ارتباط با سایربخشهای سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی سایر دانشکده های ایران و جهان.

·         سخنرانی در برنامه های بازآموزی.

·         شرکت گسترده اعضاء در کارگاههای آموزشی.

·         شرکت در فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی مرکز توسعه آموزش دانشکده مرکز تحقیقات دندانپزشکی و شورای پژوهشی دانشکده.

·         تأمین امکانات مورد نیاز برای آموزش.

·         ایجاد تسهیلات لازم برای دسترسی به منابع آموزشی.

·         امکان دسترسی به منابع کتابخانه ای ویژه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی.

·         امکان دسترسی به اینترنت جهت دانشجویان و اعضا هیأت علمی.