دانشگاه علوم پزشکی همدان

رسالت:

دفتر توسعه آموزش (Educational Development Office: EDO) بمنظور ارتقاء کیفیت آموزش و پویا نمودن عملکردهای آن و در راستای سیاستهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش، معاونت آموزشی دانشگاه و وزارت متبوع، عمدتاً به امر بهبود کیفی آموزش، برنامه ریزی آموزشی و درسی، آموزش اساتید، ارزشیابی و آموزش مداوم می پردازد. این واحد در راستای دستیابی به اهداف خود، بر آن است تا اقدامات ذیل را به مرحله اجرا درآورد:

۱- بهینه سازی و توسعه کیفی برنامه های آموزشی و درسی

۲- تعیین نیازهای آموزشی اعضاء هیأت علمی

۳- فرآیند ارزشیابی اعضاء هیأت علمی و بازخورد نتایج آن

۴- هدایت، سازماندهی و حمایت بر امر پژوهش درحوزه آموزش

۵- جلب مشارکت و همکاری دانشجویان فعال و علاقمند

۶- هدایت و ارتقاء کیفی آزمون های تئوری و عملی

۷- تقویت برنامه های آموزش مداوم و نظارت بر حسن اجرای فرآیندهای مربوطه

دورنما:

مسئولین، اعضاء هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان تلاش می کنند تا در طی ۳ سال آینده دفتر توسعه آموزش دانشکده دندانپزشکی همدان را به یکی از قطب های برتر دفتر توسعه آموزش دندانپزشکی کشور تبدیل نمایند. این مهم از طریق افزایش مستمر کارایی و اثر بخشی نظام آموزشی،گسترش پژوهش های کاربردی در زمینه آموزش و بکارگیری نتایج آن، دستیابی به استانداردهای آموزشی و بسترسازی مناسب برای مشارکت اعضاء هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان میسر است.

ارزش ها:

پایبندی به ارزش های اسلامی و حفظ کرامت انسانی

قانون مداری، شایسته سالاری و رعایت عدالت در محیط کار

انظباط اداری و برنامه محوری

صداقت به عنوان زیربنای ارتباطات سازمانی

اعتقاد به ارتقاء مداوم و مستمر کیفیت فرآیندهای آموزشی

بها دادن به رضایت آموزش دهندگان و آموزش گیرندگان

بها دادن به استعدادهای درخشان و هدایت و پرورش آنان

ایجاد محیط تقویت کننده فرهنگ مشارکت و کار تیمی

وظایف:

۱- همکاری و همسویی با مرکز توسعه آموزش دانشگاه

۲- فعال سازی فضای دفتر توسعه آموزش در سایت دانشکده و بروزرسانی آن

۳- توانمندسازی اعضاء هیأت علمی در زمینه های مختلف آموزشی

۴- همکاری در تدوین برنامه های عملیاتی دانشکده در راستای برنامه استراتژیک دانشگاه

۵- ارزیابی کیفی آموزش سالانه و ترمی اساتید و بازخورد نتایج آن

۶- ارزیابی درونی گروه های آموزشی و ارزیابی بیرونی با همکاری EDC

۷- تجزیه و تحلیل و بررسی روایی و پایایی آزمون های تئوری و عملی

۸- تدوین راهنمای مطالعاتی دانشجو در دروس مختلف

۹- تعیین اولویت های پژوهشی در امر آموزش و هدایت اساتید به انجام پژوهش در حیطه آموزشی

۱۰- برنامه ریزی و برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز اساتید

۱۱- اطلاع رسانی و تهیه منابع آموزشی جدید مورد نیاز اعضاء هیأت علمی

۱۲- آشنا سازی و ترغیب اساتید به استفاده از روش های نوین و مؤثر آموزشی

۱۳- مشاوره و داوری طرح درس و طرح دوره

۱۴- ارائه راهکارهای لازم جهت نهادینه کردن دانشجو محوری در برنامه ریزی آموزشی

۱۵- تلاش در جهت ارتقاء کیفی آموزش مجازی

۱۶- برقراری ارتباط مستمر با دانشجویان علاقمند و جلب همکاری آنان

۱۷- ارتقاء فرآیند ارزشیابی اعضاء هیئت علمی و دانشجویان