پنجشنبه 03 خرداد 1403
دانشگاه علوم پزشکی همدان

مدیر گروه: دکتر مینا جزایری

شرح وظایف

 • تهیه برنامه آموزشی نیمسال/سال تحصیلی با مشارکت اعضاء گروه
 • نظارت بر تشکیل به موقع کلاسهای نظری و بخشهای عملی
 • نظارت بر حضور فعال اعضاء و پرسنل گروه
 • تشکیل منظم جلسات و ارسال صورتجلسات به معاونت آموزشی
 • تقسیم کار و تعیین شرح وظایف اعضاء
 • شرکت منظم در جلسات شورای آموزشی دانشکده و در جریان قرار دادن تصمیمات به اعضاء گروه
 • شناسایی نیازهای سختافزاری و نرمافزاری گروه و تلاش در جهت رفع آنها (تجهیزات، موادمصرفی، رفرنسها و مجلات و....)
 • تلاش و همکاری جهت تصویب پایاننامه و طرحهای پژوهشی اعضاء
 • ارزیابی عملکرد سالانه اعضاء و ارائه گزارش به معاونت آموزشی
 • ارسال گزارش عملکرد و فعالیتهای گروه در هر سال تحصیلی به معاونت آموزشی
 • پاسخگویی به استعلامات رسیده به گروه
 • ارسال وپیگیری مکاتبات و درخواستهای گروه
 • مدیریت ارتباطات و مناسبات گروه در جهت به حداکثر رساندن کارایی اعضاء
 • برنامه ریزی برای ارتباط مناسب با دانشجویان و اخذ بازخورد و استفاده در برنامه ریزی آموزشی
 • هماهنگی و برنامه ریزی برای برگزاری امتحانات

 

سرپرست تخخصی گروه: دکتر سمانه وزیری

شرح وظایف

 • تهیه برنامه آموزش تخصصی سال تحصیلی
 • نظارت بر فعالیتهای دستیاران گروه
 • نظارت بر تشکیل به موقع کلاسهای نظری و بخشهای عملی
 • تشکیل منظم جلسات و ارسال صورتجلسات به معاونت تحصیلات تکمیلی
 • شرکت منظم در جلسات شورای تخصصی دانشکده و در جریان قراردادن تصمیمات به اعضاء گروه
 • شناسایی نیازهای سختافزاری و نرمافزاری تخصصی گروه و تلاش در جهت رفع آنها
 • همکاری جهت تصویب پایاننامه و طرحهای پژوهشی دستیاران
 • ارسال گزارش عملکرد و فعالیتهای گروه در حوزه تخصصی در هر سال تحصیلی به معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

پرستار و مسئول بخش: ---

شرح وظایف

 • رعایت قوانین و مقررات و ضوابط دانشکده و گروه مربوطه
 • مسئولیت انجام کلیه امور دفتری بخش، زیر نظر مستقیم مدیر گروه
 • مرتب نگهداشتن ایستگاه پرستاری و آماده کردن اوراق و دفاتر مورد لزوم بخش
 • دریافت پرونده بیماران پذیرش شده از واحد پذیرش بیماران
 • راهنمایی بیماران در بدو ورود به بخش و دریافت پرونده بیمار هنگام پذیرش رسیدگی به مشکلات و سؤالات بیمار در امور پذیرش
 • پیگیری پرونده بیمار تا پایان و تسویه حساب پرونده
 • آماده نمودن و نوشتن برگ درخواستهای انبار، تعمیرات و پیگیری امور مربوط به آن
 • کنترل منظم مواد مصرفی بخش و درخواست به موقع آنها از انبار
 • شرکت در دورههای آموزش شغلی
 • انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

مسئول پذیرش: آقای رمضانی

شرح وظایف

 • نوبتدهی بیماران بر اساس برنامه و ظرفیت بخشها
 • راهنمائی بیماران جهت به همراه داشتن مدارک مورد نیاز
 • ارائه گزارش روزانه از کلیه امور مربوطه به مسئول مافوق
 • صدور قبض جهت خدمات ارائه شده به بیماران
 • رعایت اصول اخلاقی در ارتباط با مراجعین و همکاران
 • رعایت قوانین و مقررات و ضوابط دانشکده و گروه مربوطه
 • راهنمایی بیماران به واحدهای گوناگون در صورت نیاز
 • انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق

 

مسئول خدمات: ---

شرح وظایف

 • رعایت قوانین و مقررات و ضوابط دانشکده و گروه مربوطه
 • نظافت بخش و اتاقهای وابسته به گروه
 • شستشوی وسایل معاینه و استریلیزاسیون آنها
 • جابهجایی وسایل واحد مربوطه بنا به درخواست مسئول
 • همکاری با واحد تأسیسات درکارهای مرتبط با گروه
 • انتقال وسایل درخواستی مورد نیاز گروه از انبار دانشکده به واحد مربوطه
 • انتقال وسایل استریل شده از CSR به بخش
 • انجام سایر امور محوله حسب نیاز گروه