پنجشنبه 03 خرداد 1403
دانشگاه علوم پزشکی همدان

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا عبدالصمدی

مرتبه علمی: استاد

آدرس الکترونیکی: abdolsamadi@umsha.ac.ir

برنامه هفتگی

شناسه علمی

سامانه علم سنجی

 

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه احمدی متمایل

مرتبه علمی: استاد

آدرس الکترونیکی: f.ahmadi@umsha.ac.ir

برنامه هفتگی

شناسه علمی

سامانه علم سنجی

 

نام و نام خانوادگی: مینا جزایری

مرتبه علمی: دانشیار

آدرس الکترونیکی: mina_jazayeri@yahoo.com

برنامه هفتگی

شناسه علمی

سامانه علم سنجی

 

نام و نام خانوادگی: سمانه وزیری امجد

مرتبه علمی: استادیار

آدرس الکترونیکی: samanehvaziriamjad@Umsha.ac.ir

برنامه هفتگی

شناسه علمی

سامانه علم سنجی

 

 

نام و نام خانوادگی: زینب بیات

مرتبه علمی: استادیار

آدرس الکترونیکی: zeynab.bayat@umsha.ac.ir

برنامه هفتگی

شناسه علمی

سامانه علم سنجی

 

نام و نام خانوادگی: لیدا سمیع

مرتبه علمی: استادیار

آدرس الکترونیکی:  Lida.samie@umsha.ac.ir

برنامه هفتگی

شناسه علمی

سامانه علم سنجی

 

نام و نام خانوادگی: نگین روناسی

مرتبه علمی: کارشناس

آدرس الکترونیکی: negroo۱۹۷۷@yahoo.com

برنامه هفتگی

شناسه علمی 

سامانه علم سنجی